BC Prievidza
72

BK Iskra Svit
82

Záznam Highlight