Novinky - 16.04.2018 20:26

Kto nakoniec postaví futbalový stánok v Košiciach?

Zdroj: sita, youtube

Vyše tri hodiny košickí poslanci na dnešnom rokovaní mestského zastupiteľstva venovali rozprave o informatívnej správe o výstavbe Košickej futbalovej arény (KFA). V závere k tomuto bodu prijali uznesenie, v ktorom vzali správu na vedomie a schválili aj doplňujúci návrh poslanca Jána Jakubova a uložili viceprimátorovi Martinovi Petruškovi, aby mesto zapracovalo do rozpočtu na rok 2019 čiastku 2,6 milióna eur potrebných na dokončenie arény.

Mesto pre výstavbu štadióna zriadilo akciovú spoločnosť Košická futbalová aréna. Založenie tejto akciovej spoločnosti schválilo Mestské zastupiteľstvo v Košiciach uznesením 16. júna 2014, mesto v nej má 85-percentný podiel na základnom imaní. Druhým akcionárom je MFK, a.s., Košice.

Ako vyplynulo z predložených materiálov, mesto má zmluvne zabezpečené účelovo určené finančné prostriedky na výstavbu futbalového štadióna vo výške osem miliónov eur, ktoré boli vložené do základného imania akciovej spoločnosti Košická futbalová aréna (KFA, a.s.). Ide o návratnú finančnú bezúročnú výpomoc od ministerstva financií. Ďalším zdrojom financovania výstavby futbalového štadióna vo výške štyri milióny eur je dotácia zo štátneho rozpočtu na výstavbu futbalového štadióna kategórie 3 v zmysle smernice UEFA na základe Zmluvy s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktoré sú mestu poskytované v štyroch čiastkach.

Finančný objem 12 miliónov eur vychádzal z orientačných prepočtov pri spracovávaní overovacej štúdie. Pri spracovávaní Dokumentácie pre územné rozhodnutie pre štadión kategórie 4 UEFA bol predpokladaný finančný limit odhadnutý na 18,5 mil. eur.

Ako uviedol viceprimátor Petruško, keďže finančné krytie na plne funkčný štadión 4. kategórie UEFA nebolo postačujúce, pristúpilo sa k optimalizácii projektu a jeho rozdeleniu na etapy. Po ukončení 1. etapy by bol v Košiciach vybudovaný plne funkčný futbalový štadión kategórie 3 UEFA, na ktorom sa budú môcť hrať futbalové zápasy najvyššej slovenskej súťaže. Ostatné dve etapy pre konečné docielenie výstavby štadióna kategórie 4 UEFA by sa riešili uplatnením opcie.

Mesto v európskom vestníku vyhlásilo súťaž na dodávku projektu a súčasne zhotoviteľa štadióna. V rámci súťažného dialógu verejný obstarávateľ viedol diskusie s tromi uchádzačmi o optimálnom fázovaní výstavby štadióna. Po ukončení tohto dialógu predložili všetci traja uchádzači súťažné ponuky. Úspešným uchádzačom sa stala skupina dodávateľov AVA - stav, s. r. o., Galanta a OHL ŽS SK, a. s., Bratislava s cenou za 1. etapu vo výške 14 115 000 eur. Termín výstavby 1. etapy bol určený na 19 mesiacov.

Výsledok procesu verejného obstarávania ukázal, že doteraz schválené a zabezpečené finančné krytie postačuje pre činnosti spojené s vypracovaním ďalších stupňov projektovej dokumentácie, zabezpečenie inžinierskej činnosti pre vydanie príslušných stavebných povolení a čiastočne pokryje náklad súvisiaci s výstavbou 1. etapy. Pre rok 2019 bude pre ukončenie stavebných prác 1. etapy potrebné dofinancovanie. V rámci schváleného finančného krytia 12 mil. eur bola v predchádzajúcom období vyčerpaná čiastka 500 tis. eur. Rozdiel v disponibilných a chýbajúcich finančných prostriedkoch vo výške 2,6 mil. eur pre ukončenie 1. etapy výstavby štadióna kategórie 3 UEFA, plánuje KFA, a. s. zabezpečiť z iných externých zdrojov. KFA a.s. už oslovila Slovenský futbalový zväz, ktorý prisľúbil podporiť výstavbu futbalového štadióna v Košiciach z iných zdrojov štátu v roku 2019.

Pred začatím rozpravy poslanci schválili zrušenie časového obmedzenia pre vystúpenie jednotlivých poslancov. Poslanci Marcel Gibóda a Jaroslav Polaček vo svojich vystúpeniach nespochybnili, že mesto potrebuje futbalový štadión, ale kritizovali, že samotná spoločnosť KFA, ale aj mesto nedostatočne informujú poslancov a verejnosť, akoby chceli niečo tajiť, čím vzbudzujú pochybnosti o transparentnosti celého procesu, najmä pokiaľ ide o formu obstarávania formou dialógu. Spochybnili, že výherca má zhotoviť nielen projekt, ale aj celé dielo. Navrhli, aby mesto nepodpísalo zmluvu s výhercom, ale vypísalo novú verejnú súťaž na architektonickú štúdiu a projekt, ako aj na zhotoviteľa stavby. Navrhli, aby mali v predstavenstve a dozornej rade zastúpenie aj predstavitelia opozície. Ich pozmeňujúce návrhy poslanci neschválili. V diskusii vystúpil aj Alfonz Halenár, ktorý povedal, že také veľké peniaze by sa mohli využiť aj účelnejšie ako na výstavbu štadióna.


Ďakujeme za vaše názory