Program

Podmienky používania

 

Podmienky pre poskytovanie osobných údajov účastníkov využívania platenej sekcie na huste.tv

Tieto Podmienky pre poskytovanie osobných údajov pre potreby databázy účastníkov využívania platenej sekcie na huste.tv upravujú podmienky a priebeh poskytovania osobných údajov účastníkov platenej sekcie na huste.tv (ďalej len "Účastník").

Tieto Podmienky sú jediným dokumentom, ktorý záväzne upravuje spôsob poskytovania osobných údajov Účastníkov.

V skrátených verziách môžu byť tieto Podmienky uvedené aj na informačných materiáloch určených Účastníkom, pričom záväzné je výlučne len toto úplné znenie Podmienok. Tieto Podmienky môžu byť zmenené výlučne písomne.

Osobnými údajmi sa na účely týchto podmienok rozumie:

Údaje týkajúce sa určenej alebo určiteľnej fyzickej osoby, pričom takou osobou je osoba, ktorú možno určiť priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora alebo na základe jednej či viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú, fyziologickú, psychickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu.

Medzi osobné údaje patria: Identifikačné údaje: titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, pohlavie

Kontaktné údaje: adresa trvalého bydliska, telefónne čísla, e-mailová adresa, údaje pre bankové spojenie

Článok I.
Správca Databázy

1. Správcom Databázy je spoločnosť Slovenská produkčná, a.s., so sídlom Brečtanová 1, 831 01 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka č. 3006/B, IČO: 35 843 624 (ďalej len "Správca").

Článok II.
Účel vytvorenia Databázy

1. Vytváraná Databáza sa využíva v súlade s platnou legislatívou Slovenskej republiky a výhradne na nevyhnutné účely pre Správcu Databázy. Do tejto kategórie sa radí najmä zabezpečenie účtovania za poskytnuté služby a zabezpečenie potrebného servisu, odbornej pomoci a podpory smerom k Účastníkom.

Článok III.
Umiestnenie Databázy

1. Databáza Účastníkov je umiestnená na technických zariadeniach Správcu v súlade s podmienkami podľa príslušnej právnej úpravy (najmä zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov) a v súlade s požiadavkami bezpečnostného projektu Správcu.

Článok IV.
Podmienky pre zaradenie do databázy

1. Do databázy sa zaradí každý Účastník, ktorý využíva platenú sekciu na huste.tv a vyplní pravdivo a úplne elektronický formulár nachádzajúci sa na internetovej stránke huste.tv a svojimi osobnými údajmi, kontaktnými údajmi a prípadne ďalšími požadovanými informáciami.

2. Po oboznámení sa s týmito Podmienkami a úplnom vyplnení formulára je Účastník povinný odkliknúť potvrdenie súhlasu s týmito Podmienkami.

3. Účastník poskytuje osobné údaje na účely využívania platenej sekcie na huste.tv , registrovať sa budú účastníci od 01.12.2015, pričom spoplatnenie sa začína od 1.12.2015. Kľúčové slová pre odoslanie sms správ sú KREDIT, resp. iné špecifikované prevádzkovateľom. SMS s patričným kľúčovým slovom sa odosielajú na číslo 987. Za sms v cene 2 EUR s DPH účastník získa 30 JOJ Kreditov (JK).

Článok V.
Reklamácie

1. Reklamáciu si Účastník v prípade nemožnosti prehrávania titulu môže uplatniť formou e-mailovej správy v tvare : používateľského mena, dátumu a času platby za titul, celý názov zaplateného titulu spolu s uvedením čo reklamuje, popis chyby, ako sa problém prejavuje.

2. Ďalej je účastník povinný uviesť popis technického vybavenia, a to najmä verziu operačného systému, aplikácie, meno poskytovateľa internetu, spôsob pripojenia. Reklamáciu je možné uplatniť do 48 hodín od momentu, kedy problém so spustením nastal.

3. Rovnakým spôsobom je Účastník oprávnený reklamovať problémy s platbou za vysielanie realizované cez sms.

Článok VI.
Osobitné ustanovenia

1. Účastník dáva poskytnutím svojich osobných údajov v rozsahu podľa vyplneného formulára Správcovi súhlas na spracovávanie svojich osobných údajov v poskytnutom rozsahu. Správca je oprávnený spracovávať osobné údaje na účely vytvorenia a uchovávania databázy Účastníkov pre potreby Projektov, najmä na účely realizácie Projektov ich analýzy, na organizovanie ďalších akcií a informovania o ponuke výrobkov a služieb Správcu, ako aj na marketingové účely. Správca má pri spracovávaní osobných údajov postavenie prevádzkovateľa v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov. Súhlas so spracovaním osobných údajov sa udeľuje dobrovoľne na vopred neurčenú dobu a je možné ho kedykoľvek písomne, formou doporučeného listu doručeného Správcovi odvolať. Správca je oprávnený spracovávať osobné údaje, až kým súhlas nebude podľa predchádzajúcich ustanovení odvolaný. Spracovávané osobné údaje je Správca oprávnený zverejniť v hromadných informačných prostriedkoch alebo propagačných materiáloch. Spracovávané osobné údaje je Správca oprávnený poskytnúť aj tretej osobe bez obmedzenia použitia.

2. Správca si vyhradzuje právo zmeniť tieto Podmienky. Akékoľvek sporné otázky týkajúce sa týchto Podmienok s konečnou platnosťou rozhoduje Správca. Účastník svojim prihlásením do Databázy bezvýhradne súhlasí s týmito Podmienkami.

3. Účastníkovi zaradením do Databázy nevznikajú voči Správcovi ani iným tretím osobám nároky na žiadne finančné plnenia zo strany Správcu alebo tretích osôb.

4. Účastník nemá nárok vyžadovať zaradenie vybraných zápasov do programu vysielania.

5. Správca nezodpovedá za funkčnosť telefonického spojenia, internetu a dodávky elektrickej energie, ako aj iných služieb ktoré priamo nezabezpečuje a ani za prípadné následky výpadku takýchto služieb.

6. Správca systému si vyhradzuje právo zrušiť, upraviť, zameniť obsah vysielania na huste.tv.

Článok VI.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Každý je oprávnený nahliadnuť do týchto Podmienok na internetovej adrese huste.tv.

2. Tieto Podmienky, ako aj akékoľvek ich zmeny sú platné a účinné ich zverejnením na internetovej stránke huste.tv.

Bratislava, dňa 1.12.2015
Slovenská produkčná, a.s